MACEDONIA


MOUNTAINS
2013
90X170
oil on canvas
STOBI
2013
90X170
oil on canvas
STOBI II
2013
90X170
oil on canvas
MOUNTAINS II
2013
90X170
oil on canvas